Today is 07/19/2024

Cofeed: Breeding Hog/Sow Amount in China (Nov, 2020)

2020-12-04 www.cofeed.com
Breeding Hog Amount in China (Nov, 2020) (Head)
Region Province Enterprise Sample Nov, 2020 Oct, 2020 Var. Var. (%)
Northeast China Heilongjiang 26 315550 316450 -900 -0.28%
Liaoning 25 445830 445830 0 0.00%
Jilin 19 106540 106240 300 0.28%
North China Shanxi 11 944000 916500 27500 3.00%
Inner Mongolia 7 521060 521060 0 0.00%
Hebei 68 825970 756570 69400 9.17%
Tianjin 15 21630 21630 0 0.00%
Beijing 9 0 0 0  
Northwest China Xinjiang 6 167000 162000 5000 3.09%
Shaanxi 24 653420 633420 20000 3.16%
Gansu 20 19480 19480 0 0.00%
East China Jiangxi 5 848000 848000 0 0.00%
Zhejiang 5 15500 14000 1500 10.71%
Shandong 14 1248360 1263400 -15040 -1.19%
Shanghai 1 25000 25000 0 0.00%
Anhui 18 83000 83000 0 0.00%
Jiangsu 20 756800 746800 10000 1.34%
Fujian 14 28100 28100 0 0.00%
Central China Henan 86 470455 492326 -21871 -4.44%
Hunan 15 731300 701000 30300 4.32%
Hubei 24 395390 393710 1680 0.43%
South China Guangdong 16 228400 218400 10000 4.58%
Guangxi 10 1475000 1375000 100000 7.27%
Hainan 2 180000 160000 20000 12.50%
Southwest China Sichuan 20 2441000 2426000 15000 0.62%
Chongqing 10 496000 496000 0 0.00%
Yunnan 8 158800 158800 0 0.00%
Guizhou 2 206500 201050 5450 2.71%
Total 500 13808085 13529766 278319 2.06%

 

Breeding Sow Amount in China (Nov, 2020) (Head)
Region Province Enterprise Sample Nov, 2020 Oct, 2020 Var. Var. (%)
Northeast China Heilongjiang 26 63977 60277 3700 6.14%
Liaoning 25 85398 80298 5100 6.35%
Jilin 19 15935 15930 5 0.03%
North China Shanxi 10 78414 78414 0 0.00%
Inner Mongolia 7 98850 98350 500 0.51%
Hebei 58 54274 48564 5710 11.76%
Tianjin 13 2543 2543 0 0.00%
Beijing 8 0 0 0  
Northwest China Xinjiang 6 32586 31386 1200 3.82%
Shaanxi 23 42735 42735 0 0.00%
Gansu 17 4662 4662 0 0.00%
East China Jiangxi 5 140050 140050 0 0.00%
Zhejiang 5 3700 3600 100 2.78%
Shandong 14 294815 294515 300 0.10%
Anhui 18 16000 16000 0 0.00%
Jiangsu 17 122940 112980 9960 8.82%
Fujian 14 2850 2900 -50 -1.72%
Central China Henan 85 126284 125281 1003 0.80%
Hunan 15 191980 191980 0 0.00%
Hubei 24 73970 75970 -2000 -2.63%
South China Guangdong 14 58100 57700 400 0.69%
Guangxi 8 173000 163000 10000 6.13%
Hainan 1 30000 30000 0 0.00%
Southwest China Sichuan 17 502000 475891 26109 5.49%
Chongqing 9 47800 47800 0 0.00%
Yunnan 8 29410 29410 0 0.00%
Guizhou 2 9300 9300 0 0.00%
Total 468 2301573 2239536 62037 2.77%