Today is 04/01/2023

Cofeed: Breeding Hog/Sow Amount in China (Mar, 2021)

2021-04-02 www.cofeed.com
Breeding Hog Amount in China (Mar, 2021) (Head)
Region Province Enterprise Sample Mar, 2021 Feb, 2021 Var. Var. (%)
Northeast China Heilongjiang 26 325850 325750 100 0.03%
Liaoning 25 386200 385830 370 0.10%
Jilin 19 127200 126740 460 0.36%
North China Shanxi 11 1074000 1204000 -130000 -10.80%
Inner Mongolia 7 528800 521100 7700 1.48%
Hebei 68 860710 782910 77800 9.94%
Tianjin 15 23510 21430 2080 9.71%
Beijing 9 0 0 0  
Northwest China Xinjiang 6 196000 187000 9000 4.81%
Shaanxi 24 632850 627250 5600 0.89%
Gansu 20 24090 23820 270 1.13%
East China Jiangxi 5 858000 848000 10000 1.18%
Zhejiang 5 16400 16000 400 2.50%
Shandong 14 745920 813020 -67100 -8.25%
Shanghai 1 25000 25000 0 0.00%
Anhui 18 71500 70000 1500 2.14%
Jiangsu 20 775800 765800 10000 1.31%
Fujian 14 29600 29600 0 0.00%
Central China Henan 86 393910 368260 25650 6.97%
Hunan 15 701420 691420 10000 1.45%
Hubei 24 373210 363210 10000 2.75%
South China Guangdong 16 343400 253400 90000 35.52%
Guangxi 10 1635000 1575000 60000 3.81%
Hainan 2 182000 182000 0 0.00%
Southwest China Sichuan 20 2421000 2421500 -500 -0.02%
Chongqing 10 520000 502000 18000 3.59%
Yunnan 8 158800 158800 0 0.00%
Guizhou 2 212000 210500 1500 0.71%
Total 500 13642170 13499340 142830 1.06%

 

Breeding Sow Amount in China (Mar, 2021) (Head)
Region Province Enterprise Sample Mar, 2021 Feb, 2021 Var. Var. (%)
Northeast China Heilongjiang 26 61632 63627 -1995 -3.14%
Liaoning 25 85290 80300 4990 6.21%
Jilin 19 13980 13950 30 0.22%
North China Shanxi 10 88414 88414 0 0.00%
Inner Mongolia 7 108800 98850 9950 10.07%
Hebei 58 39697 40857 -1160 -2.84%
Tianjin 13 2546 2396 150 6.26%
Beijing 8 0 0 0  
Northwest China Xinjiang 6 34436 34586 -150 -0.43%
Shaanxi 23 42165 42125 40 0.09%
Gansu 17 6393 6362 31 0.49%
East China Jiangxi 5 141550 140050 1500 1.07%
Zhejiang 5 3700 3700 0 0.00%
Shandong 14 158245 172255 -14010 -8.13%
Anhui 18 17500 16000 1500 9.38%
Jiangsu 17 146940 146940 0 0.00%
Fujian 14 2990 2980 10 0.34%
Central China Henan 85 110730 111220 -490 -0.44%
Hunan 15 195156 193956 1200 0.62%
Hubei 24 65970 65970 0 0.00%
South China Guangdong 14 90100 68100 22000 32.31%
Guangxi 8 224000 204000 20000 9.80%
Hainan 1 30000 30000 0 0.00%
Southwest China Sichuan 17 531000 531200 -200 -0.04%
Chongqing 9 47800 47400 400 0.84%
Yunnan 8 29410 29410 0 0.00%
Guizhou 2 9400 9300 100 1.08%
Total 468 2287844 2243948 43896 1.96%