Today is 07/19/2024

Weekly Refined Soybean Oil Report in China (Week 14, 2021)

2021-04-12 www.cofeed.com
Region Refined Soybean Oil
(tonne)
Utilization Rate
(Capacity Utilization)
Week 14 Week 13 Var. Week 14 Week 13 Var.
Shandong 52500 54700 -2200 40.76% 42.47% -1.71%
Jiangsu 41900 52900 -11000 29.63% 37.41% -7.78%
Guangdong 30200 32000 -1800 36.25% 38.42% -2.16%
Tianjin 27400 31400 -4000 29.43% 33.73% -4.30%
Guangxi 22100 21300 800 34.69% 33.44% 1.26%
Liaoning 9400 21400 -12000 20.26% 46.13% -25.87%
Fujian 8400 8400 0 30.00% 30.00% 0.00%
Hebei 7200 12100 -4900 27.80% 46.72% -18.92%
Hubei 15400 15400 0 55.00% 55.00% 0.00%
Sichuan 2900 3100 -200 6.79% 7.26% -0.47%
Chongqing 8400 9200 -800 37.50% 41.07% -3.57%
Henan 1050 2100 -1050 3.42% 6.83% -3.42%
Shaanxi 5950 5950 0 44.74% 44.74% 0.00%
Anhui 6000 8400 -2400 50.42% 70.59% -20.17%
Heilongjiang 3760 3920 -160 27.98% 29.17% -1.19%
Jiangxi 4200 4200 0 50.00% 50.00% 0.00%
Xinjiang 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
Hunan 0 1050 -1050 0.00% 50.00% -50.00%
Shanghai 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
Zhejiang 4200 4200 0 50.00% 50.00% 0.00%
Jilin 6300 6300 0 100.00% 100.00% 0.00%
Inner Mongolia 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
Shanxi 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
National Total 257260 298020 -40760 31.78% 36.81% -5.03%