Today is 04/13/2024

Weekly Refined Soybean Oil Report in China (Week 15, 2021)

2021-04-16 www.cofeed.com
Region Refined Soybean Oil
(tonne)
Utilization Rate
(Capacity Utilization)
Week 15 Week 14 Var. Week 15 Week 14 Var.
Shandong 55400 52500 2900 43.01% 40.76% 2.25%
Jiangsu 49700 41900 7800 35.15% 29.63% 5.52%
Guangdong 32200 30200 2000 38.66% 36.25% 2.40%
Tianjin 24000 27400 -3400 25.78% 29.43% -3.65%
Guangxi 37500 22100 15400 58.87% 34.69% 24.18%
Liaoning 9400 9400 0 20.26% 20.26% 0.00%
Fujian 17200 8400 8800 61.43% 30.00% 31.43%
Hebei 14200 7200 7000 54.83% 27.80% 27.03%
Hubei 15400 15400 0 55.00% 55.00% 0.00%
Sichuan 2100 2900 -800 4.92% 6.79% -1.87%
Chongqing 8400 8400 0 37.50% 37.50% 0.00%
Henan 300 1050 -750 0.98% 3.42% -2.44%
Shaanxi 4600 5950 -1350 34.59% 44.74% -10.15%
Anhui 4200 6000 -1800 35.29% 50.42% -15.13%
Heilongjiang 2800 3760 -960 20.83% 27.98% -7.14%
Jiangxi 4200 4200 0 50.00% 50.00% 0.00%
Xinjiang 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
Hunan 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
Shanghai 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
Zhejiang 4200 4200 0 50.00% 50.00% 0.00%
Jilin 6300 6300 0 100.00% 100.00% 0.00%
Inner Mongolia 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
Shanxi 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
National Total 292100 257260 34840 36.08% 31.78% 4.30%